1 Waseem Khatri1592
2 Ahmed Salman1300
3 Affan Salman1297
4 Bilal Asher1273
5 Aehzam Ahmed1243
6 Javed Shamim1215
7 Mohammad Inayatullah1209
8 Saim Waqar1207
9 Tariq Pervez1199
10 Sehan Owais1169